Jody Stahancyk, president and senior shareholder of Stahancyk, Kent & Hook

Jody Stahancyk, president and senior shareholder of Stahancyk, Kent & Hook